| +31 (0) 165 316 500

Privacy Statement THO Europlex B.V.

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met THO Europlex B.V. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.


DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en onderhouden van de relatie met THO Europlex B.V. Wanneer u iets koopt dan gebruiken we uw gegevens om het product mee te geven of af te leveren en voor de financiële afhandeling.

Als u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact vanuit THO Europlex B.V., dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

Als u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van THO Europlex B.V. (bijvoorbeeld een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie), iets bestelt of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie.

Als uw organisatie klant is van THO Europlex B.V. dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit de aard van de relatie en daaruit voortkomende werkzaamheden of op grond van de wet. Daarnaast heeft THO Europlex B.V. een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, een bestelling, bijwonen van een activiteit of anderszins), aanvullende informatie te sturen over THO Europlex B.V. zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.


WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT
Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens. Sommige gegevens zijn daarbij verplicht (lees: noodzakelijk) voor de uitvoering van de dienst. Zo zijn email-, contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen en/of leveren van een product of dienst.


BEWAARTERMIJNEN
THO Europlex B.V. zal de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij THO Europlex B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


GEGEVENS OVER GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN COOKIES
Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden en gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Op de website zijn ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt THO Europlex B.V. geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.


UITNODIGINGEN EN OVERIGE MAILINGS
Als u contactpersoon bent bij uw organisatie, deelneemt aan een activiteit van THO Europlex B.V. of als u informatie aanvraagt, kunnen we uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante activiteiten, dienstverlening, producten, etc. U kunt altijd aangeven geen mailingen meer te willen ontvangen door zich direct af te melden of contact op te nemen met ons algemene e-mailadres


VERSTREKKINGEN AAN DERDEN
THO Europlex B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van THO Europlex B.V. bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de nieuwsbrief-beheerder, de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder).


INFORMATIEVERZOEKEN, INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
U kunt ons schriftelijk, per e-mail, op de hoogte stellen, als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Als u meer informatie wilt over THO Europlex B.V., ons privacy beleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neemt u dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.

THO Europlex B.V.
Vaartveld 10
4704 SE ROOSENDAAL
+31165316500


AANPASSEN PRIVACY STATEMENT
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. THO Europlex B.V. adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 22 mei 2018.